Általános szerződési feltételek (ÁSZF)

Jelen általános szerződési feltételeket (a továbbiakban: ÁSZF) a NEBINFO Kft. (székhelye: 1031  Budapest, Nánási út 2/D.; cégjegyzékszáma: 01-09-339058; adószáma: 26683650-1-41; tel.: 06/70-426-3557), a továbbiakban, mint Szervező alkalmazza az általa szervezett CSODABOGÁR Nyári Napközis Táborokban (a továbbiakban: Tábor) való részvétel feltételeinek szabályozása céljából.

 1. Jelen ÁSZF kibocsátásával lép hatályba és mindaddig hatályos, amíg helyébe annak újabb változata nem lép, vagy azt a Szervező hatályon kívül nem helyezi.
 2. Az ÁSZF hatálya kiterjed a Táborban részt vevő kiskorú személyekre (a továbbiakban: Gyermek), valamint azon törvényes képviselőjükre, akik a képviseletükben a Táborban való részvételre jelentkezést a Szervezőnek megküldte (a továbbiakban: Szülő).
 3. A Tábor időpontja, időtartama, programja és nyújtott szolgáltatásai és részvételi díja a www.taborok.csodabogarfejleszto.hu weboldalon kerül meghirdetésre.
 4. A Tábort a NEBINFO Kft. szervezi, amelynek elérhetőségei a www.taborok.csodabogarfejleszto.hu oldalon megtalálhatók.
 5. A Tábor helyszíne a CSODABOGÁR Gyermekfejlesztő Központ, amelynek címe: 1033 Budapest, Szentendrei út 87.
 6. A Táborba történt jelentkezést a Szülő/Gondviselő (továbbiakban Szülő) a CSODABOGÁR Gyermekfejlesztő Központ honlapján keresztül a Jelentkezési Lap kitöltésével, és elküldésével teheti meg, vagy személyesen a CSODABOGÁR Gyermekfejlesztő Központban történő leadásával.
 7. A beérkezett Jelentkezési Lap alapján a CSODABOGÁR Gyermekfejlesztő Központ egy visszaigazoló emailt küld a Szülőnek, amely tartalmazza a táborba való jelentkezés visszaigazolását, a fizetési feltételeket, valamint minden egyéb, táborral kapcsolatos információt.
 8. A Táborban való részvétel előfeltételei:

8.1         A Táborban résztvevő Gyermek életkora: 4-10 év közötti.

8.2         A Szülő a Tábor részvételi díját a megadott határidőben megfizeti a Szervező részére.

8.3         Jelen ÁSZF-ben foglaltak elfogadása.

 1. A Szülő tudomásul veszi, hogy a Tábor a Gyermek számára alvási lehetőséget nem, csak csendes pihenőt biztosít.
 2. A Szülő a Gyermeket a Tábor ideje alatt a CSODABOGÁR Gyermekfejlesztő Központ felügyeletére bízza. A CSODABOGÁR Gyermekfejlesztő Központ kijelenti, hogy a Tábor ideje alatt mindent megtesz a Tábor magas színvonalú megszervezéséért, az oktatási, fejlesztési és szabadidős programok megtartásáért.
 3. A Táborból a gyermeket kizárólag a Szülő, vagy a Jelentkezési Lapon feltüntetett felnőtt személy viheti el, ettől eltérő esetben a Szülőnek külön írásban kell jeleznie a CSODABOGÁR Gyermekfejlesztő Központ felé.
 4. A Tábor nyitvatartási ideje: hétfőtől péntekig 08:30-16:30. A Szülő a Gyermeket a Tábor programjainak megfelelő öltözetben a Tábor képviselőjének átadja, és a Tábor napi programjának befejezésekor, a megjelölt időben átveszi.
 5. A Gyermekek felügyeletével kapcsolatosan a Szervező kötelezettséget vállal arra, hogy 10 gyermekenként 1 fő kísérőt biztosít.
 6. A Szülő kötelezettséget vállal arra, hogy a Tábor első napján 3 napnál nem régebbi szülői egészségügyi nyilatkozattal, vagy orvosi igazolással bizonyítja annak tényét, hogy a Gyermek a táborozásnak megfelelő egészségügyi állapotban van. A Szülő tudomásul veszi, hogy a Szervező nem vállalja az egyedi gondoskodást, illetve folyamatos felügyeletet igénylő gyermekek táboroztatását. Amennyiben a jelen pontban foglalt kérdésekben a Szülő előzetesen nem, vagy nem teljes körűen, illetve a valóságnak nem megfelelően tájékoztatja a Szervezőt, azt semmiféle felelősség nem terheli.
 7. Amennyiben a Tábor ideje alatt a résztvevő Gyermek megbetegszik, abban az esetben a Szülő köteles ennek tényéről, a Tábor képviselőjét haladéktalanul értesíteni, és a Gyermeket annak teljes gyógyulásáig a Táborba nem viheti. Amennyiben a Gyermeknek a Tábor programja alatti felügyeletét ellátó személy a Gyermek megbetegedését észleli, a Szervező haladéktalanul értesíti a Szülőt, aki köteles a Gyermeket a Táborból elvinni. Megkezdett turnus esetén a betegség miatt kimaradt napok pótlására a Szervező kizárólag pótdíjfizetés mellett biztosít lehetőséget, melynek díja 2.000 Ft/nap. Amennyiben a Gyermek betegség miatt nem tudja megkezdeni a táborozást és ezt a Szülő a tárgyhét előtti pénteken 12:00 óráig írásban jelzi, a Szervező lehetőséget biztosít egy későbbi turnusban való részvételre pótdíj fizetése nélkül. Ebben az esetben a betegség tényéről, a Szülő orvosi igazolást köteles bemutatni.
 8. A Szervező a Gyermek felügyeletéért felelősséget vállal, amely azonban nem terjed ki olyan esetekre, melyek a felügyelet körén kívül esnek (pl.: ruhaszakadás, stb.) vagy olyan esetekre, amikor a Gyermek az őt felügyelő pedagógus utasításait megtagadja. A Szülő tudomásul veszi, hogy a Szervező a Gyermek által a Táborba hozott eszközökért, értékekért nem vállal felelősséget (pl. mobiltelefon, fényképezőgép, zenelejátszó, stb.)
 9. Mind a Gyermek, mind a Szülő köteles betartani a CSODABOGÁR Gyermekfejlesztő Központ belső szabályait és a csoportot irányító táborvezető utasításait.
 10. A Szülő vállalja, hogy a Táborban való részvétel díjából 10.000.-Ft előleget a jelentkezési lap kitöltését követő 7 napon belül a Szervező pénztárába készpénzben befizeti, vagy átutalja a megadott bankszámlaszámra (OTP Bank Nyrt. 11703037-21452433).
 11. A Szervező lehetőséget biztosít a Szülő számára, hogy a részvételi szándékát módosítsa, a Táborban történő részvételt lemondja. A megállapodás lemondásával, illetve módosításával kapcsolatban az alábbiak szerint járnak el a szerződő felek.

Lemondási feltételek: amennyiben a Szülő a kiválasztott turnus kezdőnapja előtt

 • legalább 30 nappal lemondja a Gyermek részvételét, a Szervező a Tábor befizetett előlegének (10.000.-Ft), illetve díjának 100%-át visszafizeti a Szülőnek, azaz 10.000.-Ft-ot.
 • 30-7 nap közötti lemondás esetén az előlegből (10.000.-Ft-ból) 5.000.-Ft-ot fizet vissza a Szervező a Szülőnek, míg a többi, befizetett díjának 100%-át visszafizeti a Szülőnek.
 • Amennyiben a lemondási szándékot a Szülő a fenti időpontnál később, azaz 7 napon belül jelzi, a Szervezőt a Tábor előleg összege (10.000.-Ft) megilleti.

Módosítási feltételek: az időpont módosítása a kiválasztott turnus kezdőnapját megelőző szerda 12:00 óráig díjtalan, a megjelölt időpont után a Szervező 5.000.-Ft ügyintézési díjat jogosult felszámítani.

A felek megállapodnak abban, hogy lemondásként, módosításként kizárólag írásos (levélben vagy e-mailben küldött) értesítést fogadnak el, és csak abban az esetben tudják teljesíteni, amennyiben valamely táborban még szabad hely van. Ellenkező esetben nincsen lehetőség a módosításra.

A Szervező a táborokat minimum 6 gyermek/tábor esetén tartja meg, így az ebből adódó változtatás, módosítás, és az adott tábor meghiúsulása esetén, a már befizetett teljes részvételi díj megilleti a Szülőt.

Amennyiben a Tábor a Szervező érdekkörében bekövetkező okból meghiúsul, a már befizetett teljes részvételi díj megilleti a Szülőt.

Az adott járványügyi helyzetben bekövetkező – a táboroztatást negatívan érintő – változás esetén, a Szervező a tábor teljes befizetett összegét visszautalja a Szülőnek.

 1. A Szülő a jelentkezéssel kifejezetten elismeri, hogy a Tábor részvételi feltételeit teljes körűen megismerte és elfogadta, továbbá kifejezetten és visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, hogy a Táborban készült bármely képi, illetve hanganyagot/felvételt a Szervező a Tábor népszerűsítése céljára kizárólagosan és korlátlanul, további díjazás nélkül felhasználhassa.

A Táborban készült képek és videók a CSODABOGÁR Gyermekfejlesztő Központ (NEBINFO Kft.) tulajdonát képezik. A szülő előzetesen hozzájárul ahhoz, hogy a Tábor időtartama alatt olyan fénykép, csoportkép vagy videó készüljön, amelyen a gyermeke is szerepel.

A Táborban készített képeket és/vagy videókat a NEBINFO Kft. marketing céljából használhatja. A Szülő előzetesen, írásban kérheti gyermekéről a képek fel nem használását.

A NEBINFO Kft. tevékenysége során a felhasználók adatait az Adatvédelmi törvény értelmében kizárólag szerződéskötési, számlázási, valamint saját egyéb marketing céljaira használja fel. A Szülő tudomásul veszi, hogy ezen adatszolgáltatással egyidejűleg a hozzájárulását adja ahhoz, hogy az általa megadott adatokat a NEBINFO Kft. nyilvántartsa, és kezelje.

 1. A Szülő ezúton nyilatkozik, hogy az általa kitöltött Jelentkezési Lapon megadott adatok a valóságnak megfelelnek, a jelen ÁSZF-et elolvasta és tudomásul vette.
 2. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a felek között létrejött megállapodás, illetve a vonatkozó magyar jogszabályok irányadóak.
Alapozó kalandozó tábor2020. JÚLIUS 27-31. KOROSZTÁLY: 6-8 ÉVESEK

Izgalmas élmények várnak a gyerkőcökre ebben a táborban, ahol az alapozó tornán keresztül fejlesztjük a mozgáskészséget a tánc és a zene segítségével. Azért persze megfűszerezzük egy kicsit a hangulatot a közös énekléssel, a nagymozgásos játékokkal és egy kis vidám barkácsolással. Kalandozz velünk!

 

VEGYETEK RÉSZT EGY CSODÁLATOS KALANDBAN


Állati jó kalandok tábor2020. AUGUSZTUS 3-7. KOROSZTÁLY: 5-7 ÉVESEK

A lábas és lábatlan jószágok hete lesz ez a tábori hét sok-sok találós kérdéssel, kvízjátékkal, állatsimogatóval, bátorságpróbával. Megtanuljuk, hogy érdemes-e félni a méhecskétől, rácsodálkozunk a ciripelő rovarokra és rájövünk, hogy nem csak hétpettyes katicák léteznek. A nagyítódat ne hagyd otthon!

 

VEGYETEK RÉSZT EGY CSODÁLATOS KALANDBAN


Erdei kalandok TSMT tábor2020. AUGUSZTUS 10-14. KOROSZTÁLY: 5-7 ÉVESEK

Ezen a héten felfedezzük az erdők és mezők lakóit és megtudhatjuk, miért fontos a környezetünk védelme. Betekintést nyerünk az pilisi erdő élővilágába, az erdészek mindennapjaiba, miközben a kezeink munkája által életre keltünk egy általunk megálmodott mesehelyszínt. Fesd meg velünk az elvarázsolt erdőt, készíts manólakot vagy hajtogass papírból állatokat, közben pedig szuper fejlesztéses gyakorlatokat is mutatunk!

 

VEGYETEK RÉSZT EGY CSODÁLATOS KALANDBAN


Iskolaelőkészítő indiántábor2020. JÚLIUS 6-10. KOROSZTÁLY: 5-7 ÉVESEK

Egy hétre az indiánok bőrébe bújunk és játékosan ismerkedünk meg olyan eszközökkel és technikákkal, amelyek észrevétlenül segítenek bennünket a társas kapcsolatok megtartásában és abban, hogy ügyesebben tudjunk figyelni, gondolkodni. Természetesen a játékos tanulás mellé becsempészünk jó sok kézműveskedést és mozgást is: gyártunk tésztából nyakláncot, valamint szuper fejdíszeket is készítünk. Csatlakozz indián törzsünkhöz és részesülj a kalandjainkban!

 

VEGYETEK RÉSZT EGY CSODÁLATOS KALANDBAN


Kalandozó - komplex iskolaelőkészítő2020. AUGUSZTUS 24-28. KOROSZTÁLY: 6-7 ÉVESEK

A szeptember közeledtével nem árt egy kicsit felkészülni az iskolára, melyhez ideális választás ez a tábor. Itt mindent megtalál gyermeked, ami hasznos lehet számára: játékos feladatokkal fejlesztjük a beszédértést/észlelést, a figyelmet, a memóriát, a kreativitást és segítünk, hogy gyerkőcöd elsajátítsa a tanulási stratégiák alapjait, valamint a rendszerben való gondolkodást. Készülj velünk a sulikezdésre és gazdagodj hasznos tudással!

 

VEGYETEK RÉSZT EGY CSODÁLATOS KALANDBAN


Limlom újrahasznosító tábor2020. JÚLIUS 13-17. KOROSZTÁLY: 5-9 ÉVESEK

Bizony, nem minden szemét hulladék, mert ami megmenthető, abból a fantáziát használva csodás alkotások születhetnek. Megmutatjuk, hogyan készülhet kávékapszulákból és színes drótokból ékszer, milyen megoldással díszíthetünk fel dekupázsolás segítségével egy kavicsot vagy mi kell ahhoz, hogy parafadugókból kishajót építsünk. A kreatív játékok mellett magot is ültetünk majd és elsajátítjuk a helyes légzéstechnikákat, amelyek segítségével relaxálni is megtanulunk. Válaszd ezt a környezettudatos tábort és tanulj sokat a körülöttünk lévő világról és önmagadról!

VEGYETEK RÉSZT EGY CSODÁLATOS KALANDBAN


Mese-alkotó tábor2020. JÚLIUS 6-10. KOROSZTÁLY: 6-9 ÉVESEK

Belépünk a fantázia birodalmába és a kreativitást hívjuk segítségül ahhoz, hogy izgalmasabbnál izgalmasabb alkotások szülessenek. Elkalandozunk a közös meseírás és illusztrálás világába, felfedezzük az álarckészítés rejtelmeit, csodákat varázsolunk dióhéjjal – miközben észrevétlenül fejlesztjük a finommotorikus képességeket. A hangulatos bütykölést olyan programokkal egészítjük ki, mint a gyermek activity vagy a diafilm vetítés. Mókázz velünk!

VEGYETEK RÉSZT EGY CSODÁLATOS KALANDBAN


Mesés zenebona tábor2020. JÚLIUS 13-17. KOROSZTÁLY: 4-6 ÉVESEK

A dallamok szárnyain utazunk ezen a héten, mert Gitár Gizi látogat el hozzánk, aki saját dalaival és meséivel szórakoztatja a gyerkőcöket, de a zene mellett szerepet kap még  a mozgás és az alkotás is. Gyere velünk, élvezd ki ezt a sokszínű tábort és az élőszavas mese varázsát!

 

VEGYETEK RÉSZT EGY CSODÁLATOS KALANDBAN


Iskolaelőkészítő sulibuli tábor2020. JÚLIUS 27-31. KOROSZTÁLY: 5-7 ÉVESEK

Ezen a héten a játékos fejlesztésé a főszerep, ahol kreatív foglalkozásokkal, sok nevetéssel, ügyességi feladatokkal támogatjuk, hogy szeptemberben könnyedén lépjen be a gyermeked a számok és betűk izgalmas birodalmába. Az út során persze szükségünk lesz csapatmunkára és összpontosításra is, hogy elérjük a céljainkat. Tanulj velünk, kreatívan!

 

VEGYETEK RÉSZT EGY CSODÁLATOS KALANDBAN


Zookeeper - angol nyelvű tábor2020. AUGUSZTUS 3-7. KOROSZTÁLY: 6-9 ÉVESEK

Ezen a héten közelebbről is megismerkedünk az állatkertek lakóival, valamint angol nyelvű dalokat és verseket is tanulunk. A tábor során főszerepet kapnak még a ritmikus játékok, a szótanulás, valamint a mozgással egybekötött fejlesztő és kognitív gyakorlatok is, de természetesen a kézműveskedés most sem maradhat el, ezért az állatokat is új formában jelenítjük meg. Are you ready?

 

VEGYETEK RÉSZT EGY CSODÁLATOS KALANDBAN